Fizika və texniki fənlər

Fizika və texniki fənlər fakültəsi 1990-cı ildə yaranmışdı. Fakültədə 5 ixtisas kafedrası faliyyət göstərir.

Fizika, Ümumi fizika, Ümumi texniki fənlər, İstehsalat əsasları və ə/t, Təsviri incəsənət

Hal-hazırda fakültədə 327 nəfər tələbə təhsil alır. 2009/10-cı tədris ilində 6 ixtisas üzrə müəllim kadrları hazırlanır. Fizika müəllimliyi, Fizika, Texnologiya müəllimliyi, Təsviri incəsənət müəllimliyi, Ütf fizika, Peşə təlimi.

Dekan Quliyev Muğan Salman oğlu 1965-ci ildə anadan olmuşam.1982-ci ildə H. Zərdabi adına KDPİ-yə daxil olmuşdur. 1983-85-ci ildə Hərbi xidmətdə olub. 1989-cu ildə fizika-riyaziyyat ixtisasını bitirmişdir. 1990-cı ildən A.M.E.A-nın Mexanika-Riyaziyyat institunun dissertantı olmuşdur. 1993-cü ildə müdafiyə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 1992-ci ildən 2006-cı ilə qədər Mühəndis pedoqoji fakültəsində dekan müavini 2006-cı ildən Fizika və texniki fənlər fakültəsində dekan vəzifəsində işləyir. 2006-cı ildən A.M.E.A-da doktorluq işi üzərində elmi tədqiqat işi aparıb. Bu dövrdə 20-yə qədər respublika və respublikadan kənarda (Türkiyə, Amerika, Latviya və s.) elmi əsərlərim çap olmuşdur.

1. Kopredeleniyu privedennıx texniçeskix svoystv kompozitnıx materialov s iskrivlennımi sloyami

2. Privedennoe modili sdviqa kompozitnıx materialov spros transtvenno periodiçeski iskrevlennımi sloyami

3. Əmək məşğələlərində materialların möhkəmliyinin təyininə dair

4. Kompozit materialında əyrifazalı doldurucu layların gətirilmiş elastiklik modulunun qiymətinə təsiri

5. Materiallar müqaviməti (proqramın yoxlama tapşırıqlar və metodik göstəricilər)

6. Eyni fazalı əyilmə halı üçün OX, oxu üzrə gətirilmiş elastiklik modulunun tədqiqi

7. Hissə-hissə bircins model əsasında əyri laylı struktura malik kompozit materiallarda alınmış nəticələrdən istifadə etməklə gətirilmiş mexaniki xassələrin tədqiqi.

8. Əyilmə deformasiyası zamanı tirlərdə daxili qüvvə və əyici momentin təcrübi üsulla hesablanması

9. Dartılma və sıxılmada brusun çən kəsiklərində alınan gərginliklərin təcrübi üsulla təyini

10. Material və konstruksiya elementlərinin hesablanma üsul və prinsipləri

11. Sıxılma və əyilmə deformasiyalarının birgə təsirinin təcrübədə yoxlanması və epürlərin qurulması

12. Dispersion of axısymmetrik lonqitudinal vaves in a finite pre-strained made of incompressiple material

13. Oxa simmetrik boyuna dalğaların sonlu deformasiyalı sıxılmaz materialdan hazırlanmış birləşik silindirdə dispersiya

14. Fundamentalnom mode dispersiya prodolnıx voln v sostovnom silindre iz nesjimaemoqo materiiala s koneçnımi naçalnımi deformasiyamı

15. Axısymmetrik lonqitudinal vave propaqation in circular cylinder emvedded viht compressible elastik medium vith initial finite sompressinq strans

16. On the axısymmetrik vave propaqation in finite pre-strained compound cylinder made from compressivle materials

17. Pasprostranenii osesimetrienıx prodolnıx voln v sostavnom yilindre iz nesxcimaemoro materiala s naçalnımi konecnımi deformasiyami

18. Axisyimetrik vave propagation in the initi ally tvisted circular cyilinder embedded in a compressible elastic medium

19. Axisyimmetrik longitudinal vave propagation in a finite pre-strained compund circular syilinder made from compressible materialos

20. On THE Axisyimmetric vave proragation in The initiallü tvisted circular compound syilindres

Hal-hazırda Fizika kafedrasının dessenti Y.A.P-ın üzvüdürm.

Dekan müavini – Qarayev Cabbar İbrahim oğlu 1960-cı ildə anadan olmuş, 1979-cu ildən-1981-ci ilə kimi hərbi xidmətdə olmuş, 1982ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ- nin fizika-riyaziyyat fakültəsinin fizika-riyaziyyat ixtisasına daxil olmuş, 1987- ci ildə həmin İnstitutu fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 1994-cü ildə Elmi tədqiqat fotoelektronika instituna dissertant kimi daxil olmuşdur. 1998-ci ildə həmin institutda müdafiə edərək fizika-riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. 2000-ci ildə fizika və texniki fənlər fakültəsində dekan müavini işləyir. 2001-ci ildə elmi tədqiqat işinədavam etdirərək dosent elmi adı almışdır. 21 elmi əsərin müəllifidir. Bunlar aşağıdakılardır.

1. Fotodiodı s termoelektriçeskim oxladitelem na osnove selenida indiya.

2. Deystvie ionizuriyuşix izluçenie na osnove parametrov fotodiodov na osnovı selenidı indiya

3. Fotodiodı s termoelektriçeskim oxladitelem dlya blijney İK-oblasti spektra

4. Bliyaniya qamma i neytronnoqo İmplusnoqo obluçenie na fotoelektriçeskie svoystva monokristallov tellurida qaqlliya i selenida indiya

5. Deystvie ioniziruyuşix izleçeniy na fotoelektriçeskie svoystva strukturı Au İnCe

6. Radioçionnaya stoykost fotodiodov na osnova selenida indiya

7. İssledovanie vliyanie pronikayuşix izluçeniy na spektralnıe xarakteristiki monokristallov selenida indiya, leqirovannıx serebrom i qermanium.

8. İssledovanie vozdeystviya ioniziruyuşix izluçeniy na svoystva termoxladiteley.

9. Fotodiodı na osnove selenida indiya s termoelektriçeskim oxladitelem

10. İssledovanie vozdeystviya ionizuriyuşix izluçeniy na osnove svoystva termoelektriçeskix oxladiteley

11. İndium selenid əsasında radiasiyaya davamlı fotoqəbuledicilərin fotoelektrik, elektrofiziki və qalvonomaqnit xassələri

12. Elektrotexnika üzrə praktik məşğələlərin əmək təlimi dərslərində təşkili

13. Əmək təlimi proqramında “Materialların əli ilə emalı işi” mövzusunun tədrisinə verilən yer

14. Texniki ixtisaslar üçün fizikadan laboratoriya işlərinə rəhbərlik (elektrik bəhsi). Metodik vəsait

15. Atom nüvəsinin süni çevrilməsi və onun xarakteristikası

16. Yarımkeçiricilərdə tarazlıqda olmayan elektronlar və deşiklər

17. Vliyanie ioniziruyuşix izluçeniy na rabotosposobnost fotodiodov na osnove tellurida qalliya

18. Tələbələrin peşə hazırlığının formalaşmasında pedaqoji təcrübənin rolu (metodik tövsiyyə)

19. Texniki əmək məşğələlərində metalların kəsməklə emalı işinin xüsusiyyətləri

20. Texniki əməyin öyrənilməsinin tətbiq olunan təlim metodları və sistemləri, onların seçilməsi

21. Texniki əmək məşğələlərində laboratoriya işlərinin təşkili və aparılmasına verilən tələblər

Hal-hazırda fizika və texniki elmlər fakültəsində dekan müavini işləyir, Y.A.P-ın üzvüdür.

Dekan müavini – İsmayılov Elxan Xəlil oğlu 1956-cı ildə anadan olmuş, 1973-cü ildə H.Zərdabi adına KDPİ-nın fizika-riyaziyyat fakültəsinin fizika ixtisasına qəbul olmuşdur. 1977-ci ildə Universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. Hərbi xidmətdən sonra əmək fəaliyyətinə Azərbaycan Texnalogiya Universitetində başlamışdır. 1996-cı ildən GDU-da işləyir. 1989-cu ildə BDU-da namizədlik dissertasiyası müdafiə edib fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, alimlik dərəcəsi almışdır. Hal-hazırda ümumi fizika kafedrasının dosenti və Fizika və texniki fənlər fakültəsinin dekan müavini vəzifəsində çalışır. Aşağıdakı elmi əsərlərin müəllifidir.

1. Proqramma dlya kvantomexaniçeskix rasçetov dvuxavtomatnıx molekul metodom Xartri-Foka-Rutana

2. Rasçet Mnoqoçentrovıx molekulyarnıx inteqralov na EBM putem primeniya formulı “Perenosa” sleyteroıskix funkçii.

3. Ob odnom metode analitiçeskoqo vıçesleniya dvuxçentrovıx qibrıdnıx inteqralov s atomnımi obritalyami sleyterevskoqo tipa

4. Obedennıe analitiçeskie vırajenie dlya kulonoskix i qibridnıx inteqralov

5. Obedennıe analitiçeskie vırajenie dlya dvuxçentrovıx inteqralov s orbitaliyami sleyterovskoqo tipa

6. İssledovanie sxodimosti formul klunovskix i qibridnıx inteqralov s atomnımi orbitaliyami sleyterovskoqo tipa

7. Rasçet inteqralov perekrıvaniya s orbitalyami sleyterovskoqo tipa v molekulax CH4 i C2H4

8. K rasçetu inteqralov prekrıvanie s orbitalyami sleyterovskoqo tipa v molekulyarnoy sisteme koordinat

9. K rasçetu polnoy enerqii molekul s uçotom dvuxelektronnoy korrelyasin.

10. Rasçet polnoy enerqii iona HeH+ metodom korrelirovannıx volnovıx funkçii

11. Temperaturnaya zavisimost termoelektriçeskix svoystv splavov Cu2Te0.68S0.32 leqirovannıx Ge i Si.

12. Rasçet praktiçeskoqo rezultata dlya materiala posle momenta udara

13. Proqramma dlya kvantomexaniçeskix rasçetov dvuxavtomatnıx qomopolyarnıx i qeteroployarnıx molekul

14. Fotosintez prosesinin xarici mühit amillərinə uyğunlaşmasının riyazi modeli.

15. Ali peşə təhsilinin bakalavr pilləsi üçün ümumi fizika kursundan fənn proqramı

16. Qidalandırılan ərintidə yetişdirilən Ge-Si kristallarında xırda akseptor aşqarların paylanmasının riyazi modelləşdirilməsi .Y.A.P-ın üzvüdür.

Xavəri Xavər Ələmxan qızı Gəncə Dövlət Universitetinin Riyaziyyat-informatika fakültəsinin İnformatika kafedrasında mühəndis-proqramist vəzifəsinə təyin olunmuşdur. Hal-hazırda Fizika və texniki fənlər fakültəsi dekanlığında işləyir. Y.A.P-ın üzvüdür.

Katibə-Kazımova Ofelya Səməd qızı 1970-ci ildə H.Zərdabi adına KDPİ-də makinaçı vəzifəsində çalışmışdır. Hal-hazırda Fizika və Texniki Fənlər fakültəsində katibə-metodist vəzifəsində işləyir Y.A.P-ın üzvüdür.

 • ADMİN:DƏRYA HƏKİMZADƏ
 • Reklamlar

  FİKRİNİ PAYLAŞ

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s