Fizika

Kafedra Gəncə Dövlət Universitetinin təsis edildiyi illərdən fəaliyyət göstərir . Kafedranın hal – hazırda 23 üzvü var .
1. Fiz.riy.elm.dok.- Həsənov Zirəddin Səməndər oğlu
2. Dos. – Quliyev Muğan Salman oğlu
3. Dos. – Rzayev Kamil İsa oğlu
4. Dos.- Cəfərova Pakizə Nəbi qızı
5. Fiz.riy.elm.nam. Dos. – Bayramov Yaqub Abbas oğlu
6. Tex.elm.nam. b/müəl. – Orucov Aydın Muxtar oğlu
7. B/müəl. – Abdullayev Sabir Müseyib oğlu
8. B/müəl. – İmanov Rizvan Məhəmmədəli oğlu
9. B/müəl. – Hüseynov Rasim Köçəri oğlu
10. B/müəl. – Rəfibəyli Nurə Yusif qızı
11. B/müəl. – Məmmədova Südabə Oktay qızı
12. Fiz.riy.elm.nam.müəl.– Zeynalova Mətanət Camal qızı
13. B/müəl. – Rzayeva Lətifə Əziz qızı
14. B/müəl. – Rüstəmova Samirə Komandir qızı
15. Müəl. – Cəfərova Samirə Qaçay qızı
16. Lab/müd. – Əhmədova Firuzə Qara qızı
17. B/lab. – Səfərova Roza Əlizaman qızı
18. B/lab. – Əliyeva Lətifə Bəndər qızı
19. B/lab. – Baratzadə Nərminə Zülfüqar qızı
20. B/lab. – Veyisova Rəna Məhəmməd qızı
21. B/lab. – Abbasov Rəşad Akif oğlu
22. B/lab. – Əliyeva Elnarə Rafael qızı
23. lab. – Məmmədova Xəyalə Elman qızı

2010 – 2011 – ci tədris ilində kafedranın dərs yükü 6648 saatdır . Kafedra müdüri Fizika riyaziyyat elmləri doktoru professor əvəzi Zirəddin Səməndər oğlu Həsənovdur . Kafedranın dərs yükünün əsasını fizika ixtisasında Ümumi Fizika, Nəzəri Fizika və Fizikanın tədrisi metodikası fənləri təşkil edir .
Kafedranın maddi texniki bazası 4 ədəd tədris , 1 ədəd tədqiqatı laborotoriyasından , müəllimlər otağından , kafedradan və onlarda istifadə edilən avadanlıqdan ibarətdir . Kafedranın tədqiqatı laboratoriyasında kompleks şəkildə kristalların elektrik və istilik xassələri tədqiq etmək üçün qurğular vardır .
1970 -1980 – ci illərdə bu laboratoriyada 3 nəfər namizədlik işinin təcrübi hissəsini geniş temperatur intervalında araşdıraraq müdafiə etmişdir .
Kafedra müdüri Z. Həsənov doktorluq dissertasiyası işini bu laboratoriyada icra etmiş , alınan nəticələri yekunlaşdıraraq Bakı Dövlət Universitetində müdafiə etmişdir.
1. Zirəddin Səməndər oğlu Həsənov – 1967 – ci ilin noyabr ayından kafedrada işləyir. 1977–ci ildə ( X – Te , Se , S ) yarımkeçiricidə kinetik effektlər mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Fizika riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Dos. Z.Həsənov 2005 – ci ildə “ Ag–Fe–X sistemlərində faza keçidi ” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Fizika riyaziyyat elmləri doktoru alimlik dərəcəsi almışdır .
Z.S. Həsənovun elmi – tədqiqat işinə dair ali məktəbdə fəaliyyəti dövründə 60 – a qədər ölkə və xarici elmi jurnallarda məqalələri çap olunmuş , bir neçə ədəd universitetin qiyabi şöbə tələbələri üçün tədris vəsaiti nəşr olunmuşdur . Bir ədəd müəlliflik şəhadətnaməsi almışdır.
Fizika riyaziyyat elmləri doktoru Z.S.Həsənov fəaliyyəti dövründə institut həmkarlar təşkilatının partiya komitəsinə başçılıq etmiş , 1990 – 1992 – ci illərdə tədris işləri üzrə prorektor təyin edilmişdir. Dördüncü dəfədir, Fizika kafedrasına müdür vəzifəsinə seçilir. Onun əsərlərindən nümunə olaraq aşağıdakıları göstərmək olar.
1. Исследование физических свойств в области фазового перехода. Науч. ст. Изв.АНСССР. Неорганич.материалы. Т.Х. Москва, 1974, №10 с. 1897-1898. Алиев М.И., Гусейнов Ф.З.
2. Об эффективной массе электронов в . Науч. ст. Докл. АН Азерб.ССР. Т.ХХХIII , Баку, 1977, №11, с. 36-38. Алиев М.И.
3. Электрические свойства . Науч. ст. Изв.АНАзерб.ССР. Серия физ-тех. и матем.наук, Баку,1978,№1, с. 40-46. Алиев М.И., Гусейнов Ф.З., Зейналов С.А.
4. Тепловые свойства соединений . Науч. ст. Докл. АН Азерб.ССР. Т.ХХХIV, Баку, 1978, №11, с.15-19. Алиев М.И., Гусейнов Ф.З., Джафаров З.А.
5. Термографические исследование фазовых переходов в и . Науч. ст. Изв. АН Азерб.ССР. Серия физ-тех. и матем.наук, Баку,1979, №1, с. 75-78. Алиев М.И., Сулейманов З.И ., Гусейнов Ф.З.
6. О температурной зависимости эффективной массы электронов в . Науч. ст. Изв. АН Азерб.ССР. Серия физ-тех. и матем.наук, Баку,1986.,№1, с. 85-90. Алиев С.А., Алиев Ф. Ф., Вердиева Н.А., Гасанов З.С.
7. Теплопроводность селенида серебра при низких температурах. Науч. ст. Изв. АН СССР. Неорганические материалы. Т. 26, Москва,1990,с.1767-1768. Алиев С.А., Алиев Ф. Ф.
8. Авторское свидетельство №1795844. На изобретение «Термоэлэктрический усилитель » ГК по ИО при Госком-Изобретений СССР ,Москва, 1992. Алиев С.А.,Рагимов С.С., Алиев Ф. Ф., Расулов А.Г., Селим-заде Р.Н.
9. О теплопроводности и характере рассеяния электронов в при низких температурах. Науч. ст. Ж. Физика, Баку, 1995, №2 , с. 57-65. Алиев С.А., Алиев Ф. Ф.,
10. Увлечение элэктронов фононами в . Науч. ст. Ж. Физика, Баку, 1997, №2 , с. 6-7. Абдуллаев С.М. Алиев Ф. Ф., Алиев С.А.,
11. Определение термодинамических параметров размытых фазовых переходов в . Науч. ст . Физика твердово тела. Т. 40. Ленинград , 1998, №9, с. 1693-1697. Алиев С.А., Алиев Ф. Ф.
12. О теплопроводности при низких температурах. Науч. ст. Научные труды МПГУ Серия: Естественные науки. Москва, 2002, с. 80-83.
13. Теплопроводность и термо – э. д.с. при низких температурах. Науч. ст. Научные труды МПГУ Серия: Естественные науки. Москва, 2002, с. 83-86. Абдуллаев С.М.
14. ” Electric properties of in the area of the phase transition”. Science artic. J,Fizika,Bakı, 2002,№3, s.24-26. Aliyev S.A., Abdullayev S.M.
15. О размытии фазового перехода в . Науч. ст. ATU. Elmi əsərlər fundamental elmlər, Bakı, 2002, №3, s.93-95. Абдуллаев С.М. Алиев С.А.,
16. Явление переноса заряда в кристаллах (X=Te, Se, S) вблизи и в области фазового перехода. Науч. ст. ATU. Elmi əsərlər fundamental elmlər, Bakı, 2002, №4, s.103-106. Алиев С.А., Абдуллаев С.М. Гусейнов Р.К.
17. Электрические и тепловые свойства в области фазового перехода. Науч. ст. AMEA Xəbərləri, fizika – riyaziyyat və texniki elmləri seriyası. Bakı, 2002, №5, s. 76-80. Алиев С.А., Агаев З.Ф., Гусейнов Р.К.
18. О размытии фазового перехода в . Науч. ст. Научные труды МПГУ Серия: Естественные науки. Москва, 2003, с. 200-204.
19. Тепловые свойства в области фазового превращения. Науч. ст. Научные труды МПГУ Серия: Естественные науки. Москва, 2003, с. 205-212.
20. The Smearing of a Phase Transition (PT) and the Chage of Thermodynamic Parameters in at PT. Science artic. Abhandlungen Der WGB/ Band 3 Berlin 2003; p.91-95. Prof.Dr. Habil., S.Aliyev, WJG.
21. Electrical and thermal properties of in the transition region. Science artic. Abhandlungen Der WGB/ Band 3 Berlin 2003; p.103-107. Aliyev S.A. Agayev Z.I Guseinov R.
22. О размытии фазового перехода в . Науч. ст. МПГУ Юбилейный сборник – 130 лет. «Актуальные проблемы математики, физики, информатики и методики их преподавания».
23. О размытии фазового перехода в . Науч. ст. ATU. Elmi əsərlər – fundamental elmlər. Bakı, 2003, №4, s.17-20.
24. Тепловые и электрические свойства в кристаллах (X=Te, Se, S) вблизи в области ФП. Науч. ст. Научные труды МПГУ «Актуальные проблемы математики, физики, информатики и математических образований» Москва, 2004,стр 580-594.
25. Исследованиетермодинамических параметров в (X=Te, Se ) и в в области фазового перехода. Науч. ст. ATU. Elmi əsərlər – fundamental elmlər. Bakı, 2004, №1, с III (9) s. 76-85. Алиев С.А.,
26. О размытии фазового перехода в тройных халькогенидах серебра (X=Te, Se, S). Науч. ст. J.Bilgi, fizika, riyaziyyat , yer elmləri .Bakı, 2004, №2, s.32-41
27. Электрические и тепловые свойства в кристаллах (X=Te, Se, S) вблизи в области фазового перехода. Науч. ст. AMEA fizika – riyaziyyat və texniki elmləri seriyası.Fizika vəastronomiya, Xəbərlər. Алиев М.И., Алиев С.А.,
28. Увлечение электронов фононами в . Науч. ст. Санкт Петербург Физика и техника полу проводников. 2010 Т 44. Выпуск 6. С.А.Алиев., Алиев Ф. Ф., Гасанов З.С, Абдуллаев С.М.
2. Fizika riyaziyyat elmləri namizədi Quliyev Muğan Salman oğlu – Fakültə dekanı. 1989 – ci illərdə GDU – nin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin fizika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş, institutda saxlanmış, uzun müddət fakültənin dekan müavini, ikinci mövsümdür ki fakültə dekanı seçilmişdir. 1993 – cı ildə AMEA –nin mexanika riyaziyyat institunda “ Qarışıq slindirlərdə oxa simmetrikdalğaların yayılması ” mövzusunda dissertasiya müdafiə etmiş Fizika riyaziyyat elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır . 2006 – cı ildən AMEA – nın Mexanika riyaziyyat institunda dissertant kimi doktorluq mövzusu üzərində fəaliyyət göstərir. Respublikada və xaricdə dissertasiya mövzusuna aid 20 – yə qədər məqaləsi çap olunmuşdur. Çap olunmuş məqalələrindən nümunə olaraq aşağıdakıları qeyd etmək olar.
1. Oxa simmetrik boyuna dalğaların başlanğıc sonlu deformasiyalı sıxılmaz materialdan hazırlanmış birləşik slindirdə yayılması.
Spektral nəzəriyyə və onun tətbiqləri AMEA – nın tezisləri. Bakı 2010.
2. Başlanğıc deformasiyalı slindiri əhatə edən başlanğıc deformasiyalı sonsuz elastik mühitdə oxasimmetrik boyuna dalğaların yayılmasının bəzi xüsusiyyətləri.
XVI Ulusal Mexanik konqresi bildirilər. Kayseri 2010. Teorik və uyqulamalı Mexanik Turk Milli Komitəsi.
3. Fizika riyaziyyat elmləri namizədi dosent Rzayev Kamil İsa oğlu – kafedra müdürinin müavini. 1967 – ci ildən GDU – nin fizika kafedrasında dosent vəzifəsini tutub. Kafedrada əsasən nəzəri kurslarla yanaşı optika və atom fənlərini tədris edir. Mürəkkəb yarımkeçirici birləşmələr Ga(S, Se, Te) və Ag Cr ( ) birləşmələrinin sintezi, texniki tellurun təmizlənməsi və onların müxtəlif kristoolloqrafik oxlar istiqamətlərində monokristalların göyərdilməsi üçün qurğular yığmışdır. Fəaliyyəti dövründə GDU – nin ikinci tədris korpusunda 213 nömrəli otaqda kompleks araşdırma aparmaq üçün tədqiqatı laboratoriyanın qurulmasında və onun avadanlıqla təchiz edilməsində müstəsna rol oynamışdır. Dos. Rzayevin bilavasitə köməyi nəticəsində həmin laboratoriyada bir neçə nəfər elmi tədqiqat işi aparıb, nəticələri yekunlaşdıraraq müdafiəyə təqdim etmişdir. mövzusunda namizədlik dissertasiyası işini 1966 tarixində AMEA – nın Fizika institunda müdafiə etmişdir . Elmi tədqiqat işinə dair ölkə və xarici jurnallarda 37 məqaləsi nəşr edilmişdir. Hal – hazırda kvark xormodinamikası və hadronların kvark quruluşuna dair nəzəri tədqiqat işləri aparır. Bu mövzu ilə əlaqədar ilk məqaləm nəşriyyatdadır. Nümunə üçün çap edilmiş məqalələrdən aşağıdakıları qeyd etmək olar.
1. Amorf selenin elastik xassələrinin tədqiqi. Elmi əsər. AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi № 4.Gəncə,2001, s. 18-20
2. AgCrTe2 monokristalında qalva-notermomaqnit effekt-ləri AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi № 8.Gəncə,2003, s. 58-66. Həmmüəllif :F.Z. Hüseynov 3. TeS2 monokristalının elastik sabitlərinin fonon spektrlərinin temperatur asılılığının tədqiqi. AMEA Gəncə Regional Elm mərkəzi. Xəbərlər məcmuəsi №3.Gəncə,2009. Həmmüəllif: Orucova Ş.O. ( AMEA Fizika İnstitutu) 4. Zərrəciyin potensial çəpərində hərəkəti və potensial maneələrindən keçməs. Magistrantların IX Respublika konfransı materialları.Sumqayıt 2009. Həmmüəllif : Mirzəyeva İ.S . Gəncə Dövlət Universiteti 5. Yaqut optik kvant generatorlarının fiziki əsasları. Magistrantların IX Respublika konfransı materialları.Sumqayıt 2009. Həmmüəllif : Bayramov R.A. Gəncə Dövlət Universiteti 6. Kvarklar. Hadronların kvark quruluşu. Gəncə Dövlət Universiteti. Elmi Xəbərlər. № 2. 2010.
4. Fizika riyaziyyat elmləri namizədi dos. Cəfərova Pakizə Nəbi qızı.1957 – ci ildən Fizika kafedrasında işləyir. 1979 – ci ildə AMEA– nın Fizika institunda “Sabit elektrik sahəsində polimer plyonkaların elektrik möhkəmliyi xassələrinin tədqiqi” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Fizika riyaziyyat elmləri namizədi adını almışdır. Tədqiqat işinə aid 12 məqaləsi çap olunmuşdur. Fizikanın tədrisi metodikasına aid hazırladığı vəsait əlyazma şəklində hazır olub çapa verilmək üzrədir. Çap olunmuş məqalələrindən aşağıdakıları göstərmək olar. 1. VII sinifdə Fizika fənninin tədrisi keyfiyyətini yüksəltməyin bəzi yolları.Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutu.1992. 2. Исследование прочности полимерных пленок при одновременном воздействии механической нагрузки электрического поляиразрийадов.Сер. физ. Техн. и матем. наук. 1975. 3. VII sinifdə fizika fənninin tədrisi keyfiyyətini yüksəltməyin bəzi yolları.İnstitut elmi əsərləri.2002.
5. Fizika riyaziyyat elmləri namizədi baş müəllim Bayramov Yaqub Abbas oğlu. 1967 – ci ildə BDU – nu bitirib. 1976 – cı ildən isə GDU- nin Fizika kafedrasında işləyir. 1990 – cı ildə “İnSe və GaSe monokristalları əsasında diod quruluşlarında tarazlıqda olmayan elektron prosesləri” mövzusunda dissertasiya müdafiə edərək Fizika- riyaziyyat elmləri namizədi almlik dərəcəsi almışdır.
1. Неравновесное спрямления зон в барьерах Шоттки под действием электрического поля. ФТП , 1982, т. 16, в. 9, с. 1685-1687 . Həmmüəllif: Казым-заде А.Г. Тагиров В.И. 2. Остаточная проводимость в гетеро-переходах İnSe- GaSe. Деп. ВИНИТИ от 23.01.86 г., рег. № 504-В86. Həmmüəllif: Казым-заде А.Г., Ахмедов А.А., Халилов С.Г. 3. Prolonged Relaxation and kesidual Conductlovity in SnO2-GaSe Heterotrans-Itions. Phys stat. sol. (a), 1986, v. 93,p.k 39. Həmmüəllif: Achmedov A.A., Khalilov S.Kh., Kyazimzade A.B., 4. Simulation of residual Photoconductivity at a Metal- Semiconductor Contact. Phys stat. sol. (a), 1988, v. 9108,p. 619-623. Həmmüəllif: Kyazimzade A.G, Akhmedov A.A, Khalilov S.Kh.
6.Fizika riyaziyyat elmləri namizədi müəllim Zeynalova Mətanət Camal qızı
2002 – ci ildən Fizika kafedrasında işləyir. Elmi tədqiqat işinə aid 19 məqaləsi çap olunmuşdur .
7. Texniki elmlər namizədi baş müəllim Orucov Aydın Muxtar oğlu. GDU – nin Fizika kafedrasında 2005 – ci ildən baş müəllim ştatında fəaliyyət göstərir. Ali məktəbdə iş stajı 20 – ilə qədərdir. 1988 – ci ildə “Разработка элэктрогенерирующей теплообменников. Утилизация тепла и путей повышения их эффективности” mövzusunda dissertasiya işini müdafiə etmişdir. Apardığı elmi tədqiqat işinə dair 30 – a qədər məqaləsi və başqa müəlliflərlə birlikdə bir kitabı çap olunmuşdur . ( Bioloji sistemlərin elektro fizikası). Çap olunan məqalələrindən aşağıdakı nümunələri göstərmək olar.
1. Bioloji sistemlər fizikası. Elektrik və canlı orqanizm kitabı. Həmmüəllif: Y. Namazov N.Quliyev
2. Исследование Термо-электрических свойств селенидов меди легированного элементами III группы. Сборник термо-электрических мате-риалы .Ленинград 1985 г. Həmmüəllif: Охотин А.С. Namazov E.
3. Bitkilərin məhsuldarlığının biofiziki üsulla qiymətləndirilməsi. AMEA-nın Gəncə Re-gional mərkəzinin Xə-bərlər məcmuəsi.Gəncə 2010. Həmmüəllif: N.İ. Quliyev
8. Baş müəllim Abdullayev Sabir Hüseyin oğlu .1994 – cü ildən GDU – nin Fizika kafedrasında işləyir. Ümumi və nəzəri fizikadan dərs deyir .” və yarımkeçirici birləşmələrində yükün və istiliyin daşınması ” mövzusunda elmi tədqiqat işi aparır. Apardığı elmi tədqiqat işinə aid 12 məqaləsi çap olunmuşdur. Bunlardan ikisi xarici jurnallarda nəşr edilmişdir. Nümunə üçün aşağıdakı məqalələrini göstərmək olar.
1. Теплопроводность и термо эдс Ag2S при низких температурах. Научные труды МПГУ, Москва, 2002. Научные труды МПГУ, Москва, 2002. с.83-86. Həmmüəllif: З.С. Гасанов.
2. Оразмытии фазовогопере-хода в Ag2S. ATU, Elmi əsərlər, funda-mental elmlər.2003, cild II (8).№4 səh. 17-20. Həmmüəllif: З.С. Гасанов.С.А. Алиев.
3. Явления перноса зфряда в Ag2S,AgFeS2, u AgFeSe2 вблизи и в области фазового перехода. ATU, Elmi əsərlər, funda-mental elmlər.2005, cild IV (16).№4 səh. 34-38. Həmmüəllif: С.А.Алиев. З.С.Гасанов. Р.К..Гусейнов
4. Увлечение электронов фо-нонами в Ag2S физика и техника полупроводников. Москва 2010 том 44, вып. 6. Həmmüəllif: С.А. Алиев. З.С. Гасанов. Ф.Ф. Алиев
9. Baş müəllim İmanov Rizvan Məmmədəli oğlu. 1993- cü ildə BDU – nin Fizika ixtisasını fərqlənmə ilə bitirmiş 1998 – ci ildən GDU – nin Fizika fakültəsində işləyir . Dərs yükü əsasən nəzəri fizika fənlərindən ibarətdir. “Kvant sinqulyar ossilyatorun sonlu – fərq relyativistik modelidir “ mövzusunda elmi tədqiqat işi aparır. İşin mövzusu AMEA – nın Fizika İnstitunda 2003 –cü ildə təsdiq olunmuşdur. Bu müddətdə sonlu-fərq relyativistik kvant yanaşmasında relyativistik kvant yanaşmasında relyativistik sinqulyar ossilyatorun dəqiq həll olunan birölçülü modeli qurulmuş və üç ölçülü üçün ümumiləşdirilmişdir. İşin nəticələri kvant çuxurları və nöqtələrinə, nüvələrin fırlanma və vibrasiyasına, qeyri stabil nüvələrin sferik haldan deformasiya halına keçidinə, kvant mayelərinə, kəsri statistikalra və s. sahələrə artıq tətbiq olunmuşdur. Nümunə olaraq məqalələrindən aşağıdakıları göstərmək olar
1. R.M. İmanov, İzotrop sinqulyar ossilyatorun relyativistik sonlu-fərq modeli, AMEA aspirantlarının elmi konfransının materialları 16-18 (2004)
2. S.M. Nagiyev, E.J. Jafarov, R.M. İmanov, L. Homorodean, A relativistic model of the isotropic three-dimensional singular oscillator , Physics Letters A 334 260-266 (2005).
3. S.M. Nagiyev, R.M. İmanov, Exactly solvable finite difference models of the linear harmonic oscillator, Proceedings of the XI Regional Conference on Mathematical Physics, Tehran, İran 2004, World Scientific: Singapore 138-140(2005)
4. S.M. Nagiyev, E.İ. Jafarov, R.M. İmanov, On a dynamical symmetry group of the relativistic linear singular oscillator, Europhysics Letters 76 175-181 (2006)
Daha iki məqalə AMEA “Fizika” jurnalında çap edilmək üçün təqdim olunmuşdur.

10. Baş müəllim Hüseynov Rasim Köçəri oğlu. 1998 – ci ildən GDU – nin Fizika kafedrasında fəaliyyət göstərir . Dərs yükü əsasən ümumi kursundan ibarətdir. “Bircinsliliyin Si monokristallarının və onların əsasında yaradılmış strukturların elektro fiziki və mexaniki xarakteristikalarına təsiri mövzusunda elmi tədqiqat işi aparır. BDU– nin nəzdində fəaliyyət göstərən ixtisaslaşmış dissertasiya şurasında 2 fəndən ixtisas minimumu verib, 1. Ümumi fizika – əla, 2. Bərk cisim fizikası – əla. Apardığı elmi tədqiqat işinə dair 23-ə qədər ölkədə və xaricdə məqaləsi nəşr olunub. İş yekunlaşıb Fizika kafedrasının genişləndirlmiş şurasında iyun 2010 – da müzakirə edilib , müdafiə üçün BDU –nin ixtisas şurasına təqdim edilib. Nümunə olaraq aşağıdakı məqalələrini göstərmək olar.
1. « Методы определения однородности полупро-водниковых пластин и структур на их основе». Bakı Universitetinin Xəbərləri Fizika – riyaziyyat seriyası. 2007 N-4, səh.175-180. Həmmüəllif: Годжаев Э.М., Гасанли Ш.М., Сафаров Н.Ю.
2. Влияние процесса термообработки на механические характеристики кремниевых пластин. Bakı Universitetinin Xəbərləri Fizika – riyaziyyat seriyası. 2009 N-1, səh.153-160. Həmmüəllif: Годжаев Э.М., Гасанли Ш.М., Гасанов З.С.
3. Особенности пластичес-кой деформации кремние-вых пластин при высокотемпературной обработке. Сборник статей по математике– инфор-матике, физике и их преподевания-Москва
МПГУ-2009 с.176-179. Həmmüəllif: Гасанов З.С. Гасанли Ш.М.
4. Особенности механизмов проводимости в гетерострук-турах Si/ олиго- -нафтол/метал. Həmmüəllif: Гасанли Ш.М. Мурсакулов Н.Н. Самедова У.Ф. Абдулзаде Н.Н. Мамедов Б.А.
5. Features of Conduction Mechanisms in Si/oligo- -Napthol/Metal Heterostructures. ISSN1063-7826? Semiconductors,2010,Vol.44,No.7,pp.875-878.Pleiades Publishing, Ltd.,2010. Həmmüəllif: Sh.M.Hasanli.
N.N.Mursalikov. U.F.Samedova. N.N.Abdulzade. B.A.Mamedov, and R.K.Guseynov
11. Baş müəllim Rəfibəyli Nurə Yusif qızı. 1967 – ci ildən Fizika kafedrasında işləyir . Dərs yükü əsasən Fizikanın tədrisi metodikası fənnindən ibarətdir . Metodikaya aid 3 məqaləsi nəşr edilib . Kafedranın və fakültənin ictimai həyatında fəallıq göstərir . Nümunə olaraq aşağıdakı məqalələri göstərmək olar.
1. Исследование теплопроводности монокристаллов TlSe. Тезиси докладов АН Азерб.ССР, институт неорг. И физической химии.1979.М.З. Измайлов , И.Г. Тагиев ,Л.А. Рзаева, Х.Я. Халилов.
2. Влияние акустических волн примесей и одноосной деформации на фотоэлектрические свойства монокристаллов TlİnSe2. Тезиси докладов АН Азерб.ССР, институт неорг. И физической химии.1979. В.Д. Рустамов М.З. Измайлов , И.Г. Тагиев , Л.А. Рзаева,Х.Я. Халилов.
12. Baş müəllim Məmmədova Südabə Oqtay qızı. 1992 – ci ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitunun Mühəndis – Pedaqoji fakültəsinin ÜTF və fizika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmiş və həmin ildən tə’yinatla institutun istehsalat əsasları və əmək təliminin metodikası kafedrasında lobarant vəzifəsinə təyin olunmaqla saat dərslər aparmışdır. 1998 – ci ildən isə Fizika kafedrasında müəllim vəzifəsində, 2004 – cü ildən hal – hazıradək həmin kafedrada baş müəllim vəzifəsində çalışır. Ümumi Fizika fənnini tədris etməklə yanaşı dərs yükünün əsas hissəsi Fizikanın tədrisi metodikası və pedaqoji təcrübədən ibarətdir. Son zamanlar fizikanın tədrisi metodikası ilə bağlı məqalələr üzərində işləyir. Nümunə üçün aşağıdakı məqalələrini göstərmək olar.
1. Выращивание однородных монокристальнов твердых растворов Ge Si Модернизиро-dанным методом вриджмена. AMEA. Fizika – riyaziyyat və Texnika Elmləri bölməsi. H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu. Fizika 3, cild XIV. Bakı, 2008,səh. 28-30. Həmmüəllif: Z.M. Zeynalov, S.M. Bağırova, Q.X. Əjdərov.
2. Электрические свойства сложномри-гованных кристаллов Ge Si < Cu, Sn, Sb, подвергнутых терми-ческой обработке. AMEA. Fizika – riyaziyyat və Texnika Elmləri bölməsi. H.M. Abdullayev adına Fizika İnstitutu. Fizika 3, cild XIV. Bakı, 2008,səh. 31-34. Həmmüəllif: Z.M. Zeynalov, B.K.Kazımova, Q.X. Əjdərov.
3. Электрические и тепловые свойства в области фазового перехода в направлении нагвера и охлаждения. ATU. Elmi əsərlər fundamental elmlər. Bakı, cild II, № 8, səh 11-16. Həmmüəllif: S.A. Əliyev,
Z.S. Həsənov.
13. Baş müəllim Rüstəmova Samirə Kamandir qızı .
2006 – cı ildən kafedrada fəaliyyət göstərir . GDU – nin Fizika və texniki fənlər fakültəsinin fizika ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirib. 2008 – ci ildən “Pedaqoji universitetlərdə Fizikanın elektrik və maqnit sahəsi bölmələrinin tədrisində analogoyalardan istifadə yolları“ mövzusunda dissertasiya mövzusu üzərində işləyir . İşə aid 7 məqaləsi nəşr olunub. Bu məqalələrdən aşağıdakıları göstərmək olar.
1. İşığın və elektron selinin mühitdə yayılmaları arasında bəzi analogiyalar. Azərbaycan texniki unuversiteti. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər.№ 1 cild VI(21) Bakı 2007. Həmmüəllif: E.M. Qocayev. N.Y. Səfərov.
2. Maqnitizmin formal nəzəriy¬yəsi ideyaları əsasında elektrik və maqnit kəmiy¬yətlərinin analogiyası. Fizika , riyaziyyat və informatika tədrisi. №3. Bakı 2007. Həmmüəllif: E. M. Qocayev. N. Y. Səfərov.
3. Elektrik və maqnit hadisə¬lərində bəzi məsələlərin təli¬mi metodikası. Azərbaycan texniki uni-ver¬s¬iteti. Elmi əsərlər. Fundamental elmlər.№ 3 cild VII(27) Bakı 2008. Həmmüəllif: E. M. Qocayev. Z. S. Həsənov.
14. Baş müəllim Rzayeva Lətifə Əziz qızı.
Ümumi iş stajı 38 ildir . 2003 – cü ildən kafedrada baş müəllim ştatını tutmuşdur. Ali məktəbdə iş stajı 7 ildir . 7 məqaləsi respublika mətbuatında nəşr edilib.Nümunə olaraq aşağıdakı məqalələri göstərmək olar.
1. Constitional diaqram and Physycal Properties of TLSe- İnSe pseudobinary system. Elmi məqalə. Materials Research Bulletin 1972, V.7, №12. NeW York? Oxford, London ,Paris.G.D. Guseinov, G.B. Abdullayev., E.M. Goyajev., G.A. Agayev.
2. Strukture and growth peculiarities of TlSTlİnSe2. Elmi məqalə. Mat. Res. Bull. Vol. 13, №9. NewYork. 1978. Q.D. Quseinov , Q.Q. Quseinov, M.Z. İsmailov, G.M. Kerimova, V.D. Rustamov.
15. Müəllim Cəfərova Samirə Qaçay qızı. 2004 – cü ildən Fizika kafedrasına müəllim ştatına götürülmüş AMEA – nın Fizika institunun dissertantıdır . Apardığı elmi tədqiqat işinə aid 6 məqaləsi nəşr olunub.

 • ADMİN:DƏRYA HƏKİMZADƏ
 • Reklamlar

  FİKRİNİ PAYLAŞ

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s