Ümumi tarix

Ümumi tarix kafedrası 1991-ci ildə yaradılmışdı kafedra fəaliyyətə başladığı ildən Tarix-filologiya fakültəsinin tərkibində olmuşdur. Tarix, Tarix-ictimaiyyət ixtisasları üzrə kadrlarının hazırlanması ilə məşğul olan fundamental kafedralarından biridir. Kafedra 18 il Respublikanın ixtisas təmayüllü Ali məktəb kafedaraları arasında yeri və mövqeyi olan kafedralardan birinə çevrilmişdir. Tarix və Tarix-ictimaiyyət ixtisaslarında tədris edilən fənlər Ümumi tarix kafedrasında cəmlənmişdir. Ümumi tarix kafedrası yarandığı vaxtda 12 müəllim, 3 nəfər tədris- köməkçi heyəti ilə fəaliyyətə başlamışdır. Həmin dövrdə kafedrada 5 elmlər namizədi, dosent; dos. V.Hüseynov, dos. Z.Süleymanov, dos. Ə.Zahidov, dos. R.Məhərrəmov. O cümlədən bir baş müəllim və 6 müəllim. b/m A.Qafarov,müəllimlər: C.Tağıyev, V.Veysəlova, G.Müstafayeva, Ə.Məmmədov, C.Məmmədov, G.Allahverdiyeva. Həmçinin kafedrada 3 nəfər tədris- köməkçi heyəti fəaliyyət göstərmişdir. A.İbrahimova, Y. Süuleymanov və P.Tağıyeva. Kafedraya dos.Vahid Hüseynov müdir seçilmişdir.O, bu vəzifədə 1995-ci illədək işləmişdir. 1995-ci ildən kafedraya dos.S.Mirzəyev rektorun əmri ilə kafedraya müdir təyin edildi. Dos. S.Mirzəyev 1997-ci ildə müsabiqə yolu ilə kafedraya müdir seçilmişdir. Son zamanlarda kafedrada 4 müəllim elmlər namizədi alimlik dərəcəsi almış, 4 nəfər dosent vəzifəsi tutmuş, 2 nəfərin doktorluq dissertasiyası mövzusu təsdiq edilmişdir. kafedranın əməkdaşlarından 2 nəfərinin namizədlik dissertasiyası ilkin müzakirədən keçmişdir. 1 nəfər namizədlik dissertasiyası müdafiə etmişdir.5 müəllim isə alimlik dərəcəsi almaq üçün namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir. 7 müəllim baş müəllim kimi, 5 nəfər isə müəllim kimi, 3 nəfər baş lobarant, 2 nəfər isə lobarant vəzifyəsində fəaliyyətini davam etdirir. 2008-ci ilin mart ayından isə kafedraya prof. H.H.Sadıqov rəhbərlik edir. Ümumi tarix kafedrasının elmi-pedaqoji kollektivi 19 nəfərdir. Onlardan 1 nəfəri elmləri doktoru, professor, 3 nəfəri elmlər namizədi dosent, 3 nəfər dosent əvəzi, 7 nəfər baş müəllim, 5 nəfər müəllimdir. Kafedranın tədris-köməkçi heyəti 5 nəfərdir. Onlardan 3 nəfər baş laborant, 2 nəfər laborantdır. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin elm və təhsillə bağlı çıxışları və sərəncamları ilə əlaqədar qarşıya qoyulan vəzifələr, Təhsil Nazirliyinin təsdiq etdiyi əsasnamə, əmr və göstərişlər, GDU- Elmi Şurasının qərarları, rektorluğun əmr və sərəncamları kafedranın fəaliyyətində qanunvericilik bazasını təşkil edir. Ali təhsilin «Bakalavr» təhsil pilləsinin tarix-coğrafiya, tarix-ictimaiyyət, tarix və coğrafiya ixtisları üzrə (əyani, qiyabi) Qədim dünya tarixi, Etnoqrafiyanın əsasları, Arxeologiyanın əsasları, Tarixə köməkçi fənlər , Qafqaz xalqları tarixi, Qədim Şərq sivilizasiyası, Ümumi etnoqrafiya, Türk xalqları tarixi, Orta əsrlər tarixi, Yeni tarix, Türk xalqları tarixinin tarixşünaslığı, Tarixin tədrisi üsulu, İctimaiyyətin tədrisi metodikası, Türk və Qafqaz xalqları tarixi, Şərqi Avropa xalqları tarixi, Müasir tarix, Mənbəşünaslıq, Tarixşünaslıq, Beynalxalq münasibətlər, Toponimikanın əsasları, Münaqişə və sülh quruculuğu, Sinifli cəmiyyətin yaranması Ali təhsilin «Magistratura» pilləsində. Kafedrada “Avropa və Amerikanın yeni və ən yeni tarixi”, “Türk dünyası tarixi“ ixtisasları üzrə 11 magistr təhsil alır. 7 dissertant namizədlik dissertasiyası üzərində işləyir. Avropa və Amerika tarixinin müasir problemləri, Avropa və Amerika ölkələri XVII əsrin II yarısı-XVIII əsr, Avropa və Amerika ölkələri XIX əsrdə, Avropa və Amerika ölkələri XX əsrin I yarısı, Avropa və Amerika ölkələri 1925-1945-ci illərdə, Avropa və Amerika ölkələri II Dünya müharibəsindən sonrakı illər, Avropa və Amerika ölkələrinin tarixi və metodologiyası, Seçmə fənn, Ali məktəbin müəyyən etdiyi fənn, Türk dünyasının müasir problemləri, Qədim türk xalqları və dövlətləri, H.Əliyev və müasir türk dünyası, Orta əsr türk dövlətləri, Türk xalqları yeni dövrdə, Türk xalqlarının müasir tarixi, Seçmə fənn, Ali məktəbin müəyyən etdiyi fənn tədris olunur. Elmi-tədqiqat işləriKafedrada iki istiqamət üzrə:1. «1945-2005-ci illərdə Amerika Birləşmiş ştatlarının xarici siyasəti».2. «Səfəvi–osmanlı münasibətləri» mövzularında elmi-tədqiqat işi aparır. Kafedrada bir sıra metodik vasitələr hazırlanmış və ya başqa ali məktəblərdən təmin edilmişdir. Kafedranın yarandığı vaxtdan hal- hazıradək C.Tağıyev, P.Kərimzadə və V.Veysəlova 2004–də Elza Paşayeva 2005-ci ildə müdafiə etmişlər. Kafedra üzvlərinin kitabları və məqalələri tarix elminin müxtəlif problemlərinə həsr olunmuşdur. 2005-də, H.Bəxtiyarov 2008-ci ildə namizədlik dissertasiyası işini müdafiə etmişlər. Kafedranın 6 əməkdaşı namizədlik dissertasiyası mövzusu üzərində işləyirlər . Kafedranın müdiri Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu 1968-ci ildən Gəncə Dövlət Pedaqoji işləyir. 1975-ci ildən tarix elmləri namizədi, 1992-ci ildən tarix elmləri dokdorudur. 1983-cü ilin mayından kafedranın dosenti,1994-cü ilin noyabrından professor ştatındadır. 40 il müddətində universitetdə həyata keçirilən tədbirlərdə fəal iştirak edib. 1983-1992-ci illərdə Tarix fakültəsinin dekanı işləyib. 1992-1994-cü illərdə Gəncə Dövlət Pedaqoji İnstitutunda rektor işləyib. Azərbaycan respublikası ilə Türkiyə respublikası arasındakı müqavilənin yaratdığı imkanla əlaqədar olaraq 5 iyul 1998-ci il tarixindən Yüzüncü İl Universitetində Xarici Vətəndaş statusunda professor olaraq çalimağa başladı. 2008-ci il martın əvvəllərinə qədər orada işləyib. Respublikada tarixçi kadrların hazırlanmasında da payı vardir. Tarix elmləri doktoru və professor ünvanı aldıqdan sonra 10 nəfər aspiranta rəhbərlik edib. Onlardan 5 nəfəri tədqiqatlarını tamamlayaraq tarix elmmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışlar. 10 nəfər dissertantın, 5 nəfər elmlər doktorunun opponenti olub. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan filialında 4 ildir ki, hal-hazıra qədər İxtisaslaşdırılmış Müdafiə Şursının üzvüdür. Naxçivan Muxtar respublikasında 2 nəfər tarix elmləri doktorunun, 5 nəfər tarix elmləri namizədinin hazırlanmasında fəal iştirak edib. Türkiyə respublikasında işlədiyi müddətdə tarix ixtisası üzrə müdafiə şurasınn sədri olmuş, 30-a qədər tarix elmləri namizədinin, 5 nəfər tarix elmləri doktorunun hazırlanmasina rəhbərlik göstərib. 20-yə yaxın namizədlik, 5 elmlər doktou dissertasiyasına rəy verib. 10-a yaxın beynəlxalq konfransada müxtəlif növzuda məqalələrlə çixiş edib. Beynəlxalq konfranslarda bölmə iclaslarına sədrlik edib. Məruzələri konfrans materiallarında çap olunub. Türkiyə respublikasında keçirilən Erməni Araşdırmaları II Türkiyə Konfrasında iştirak etmiş və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyaya çatdırılmasına nail olmuşdur. Azərbaycanda ermənilərin həyata keçirdikləri soyqırımları 23 aprel 2007-ci il tarixində Türkiyə respublikasının TRT-1 televiziya proqramındakı konfransımda aydınlaşdırmışdır Kafedranın müavini B/m.Mustafayeva Gülşən Məmməd qızı – 1989-cu ildə Gəncə Dövlət Pedaqoji Tarix və ictimiyyət müəllimi ixtisasını bitirmiş, 1991ildə Azərbaycan Elmlər Akademiyasının Tarix inistutunun aspirantura şöbəsini bitirib həmin ildən Gəncə Dövlət Universitetində müəllim kimi əmək fəaliyyətinə başlamışdır .Halhazırda baş müəllim və kafedra müdiri vəzifəsində çalışır. ildən baş müəllim vəzifəsində çalışır. dissertantdır 1996-cı idən namizədlik disertasiyası üzərində işləyir. Kafedranın professor müəllim heyətinin 18 nəfər üzvündən – t.e.d.prof.-1 nəfər, t.e.n.dos.- 5 nəfər, b.e.n.baş müəllim-1 nəfərdir. b/müəllim 7-nəfərdir.müəllim -5 nəfər müəllimdir. Azərbaycan tarixi , Sosial ənlər və Coğrafiya kafedraları ilə namizədlik və magistr dissertasiyalarının, elmi- tədqiqat işlərinin hesabatlarının birgə müzakirəsi keçirilir.Rəylər verilir. Bəzi seçmə fənnlər birgə keçirilir. Kafedranın təş- kil etdiyi konfranslarda tədbirlərdə Azərbaycan tarixi, Sosial fənlər və Coğrafiya kafedrı ilə birlikdə iştirak edir. Kafedrada əyani vəsait kimi xəritələr, kompyuter, proyektorlar, plakat,dioflimlər istifadə olunur. Bütün fənlər proqramlarla təmin olunmuşdur.Olmayan proqramlar isə kafedranın müəllimləri tərəfindən hazırlanır. Baloniya sisteminə keçidlə əlaqədar bütün fənnlər üzrə də proqramlar hazırlanır. Kafedra əməkdaşları ixtisasartırma kurslarını Azərbaycan Müəllimləri təkmilləşdirmə İnstitutunda keçiblər. Kafedra əməkdaşları hər il Respublika və şəhər miqyaslı, Universitetin, fakültənin və kafedranın təşkil etdiyi, həmçinin BDU-də “Tarixin müasir problemləri” mövzusunda keçirilən elmi konfranslarda məruzə ilə çıxış edirlər. Kafedranın BDU, ADPU, Azərbaycan Tarix İnstitutu, Naxçıvan DU, Sumqayıt DU, Lənkəran DU ilə sıx elmi və əməkdaşlıq əlaqələri var. Van, Diyarbəkir, Qars, Harran, İstanbul, Adana, Mərmərə, Anadolu (Türkiyə) universitetləri ilə elmi əməkdaşlıq əlaqələri davam etdirilir. Kafedrada elmi-tədqiqat istiqamətləri üzrə 1. «1945-2005-ci illərdə Amerika Birləşmiş ştatlarının xarici siyasəti» 2. «Səfəvi–osmanlı münasibətləri»(2006-20087) elmi tədqiqat işi başa çatdırılmış, müzakirə edilərək rəy verilmişdir. Kafedra müdiri prof.H.Sadıqov Van, Diyarbəkir, Qars, Harran, İstanbul, Adana, Mərmərə, Anadolu (Türkiyə) Dövlət Universitetində olmuş və onların iş təcrübələrini izləmiş, Kafedranın başqa əməkdaşları BDU, ADPU, Azərbaycan Tarix İnstitutu, Naxçıvan DU, Sumqayıt DU, Lənkəran DU , Azərbaycan Müəllimlər İnstitunun iş təcrübəsi ilə tanış olmuşlar. Kafedrada elmi-tədqiqat işlərinin nəticələr orta məktəblərində,ali məktəblərdə, mühazirə və seminarlarda, yeni tədqiqat işlərinin yazılmasında həmçinin tələbələr tərəfindən kurs işi, buraxılış işi və magistrlik dissertasiyalarının yazılmasında geniş və səmərəli istifadə edilir Kafedrada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələri (Bakı,2006), AMEA-nın «Xəbərləri», (Bakı, 2006), AMEA Gəncə Regional Elm Mərkəzinin «Xəbəərlər» (vaxtaşırı), AMEA Tarixa İnstitunun Elmixəbərlərində (Bakı, 2005, 2006, 2007, 2008), Gəncə Dövlət Universitetinin «Elmi Xəbərlərində» (2006,2007) və «Elmi xəbərlərində» (vaxtaşırı) və s. məcmuələrdə çap olunur. Dos. Mirzəyev Səyyad Müseyib oğlu- 1968-ci ildə Bakı dövlət Universitetini bitirmişdir. Respublika Təhsil Nazirliyinin təyinatı ilə indiki GDU-ya müəllim vəzifəsinə göndərilmişdir. 1981-ci ildə namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 1983-ci ildə dosent vəzifəsinə seçilmişdir. 1995-ci ildən Ümumi tarix kafedrasında dosentidir və 1995-1997-ci illərdə kafedra müdiri əvəzi, 1997-2008-ci illərdə kafedra müdiri işləmişdir. 50-qədər elmi məqalə, dərs vəsaiti, proqram və metodik vəsaitləri çap olunmuşdur. Dos. Məhərrəmov Rəşid İsrafil oğlu- 1985-ci ildə «» mövzuda namizədlik dissertasiyasını müdafiə etmişdir. 19-ci ildə dosent adı almışdır. 1964-cu ildən bu günədək GDU-nin Ümumi tarix kafedrasının dosenti vəzifəsində çalışır. 60-a qədər elmi məqalənin, 7 metodik vəsaitinin müəllifidir. Dəfələrlə keçmiş ittifaqın bir çox şəhərlərində Moskva, Kiyev, Minskidə keçirilən elmi simpoziu konfransların iştirakçısı olmuş, məruzə və çıxışlar etişdir. Dos. Tağıyev Cavad Oqtay oğlu- BDU-nin tarix fakültəsini bitirmişdir. 2004-cü ildə tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır. Qafqaz xalqları tarixi və Münaqişə və sülh fənnlərini tədris edir. 60-a qədər elmi, elmi-metodik işləri çap olunmuşdur. Fakültə Elmi Şurasının üzvüdür. Dos.əvəzi Kərimzadə Pərvin Orxan qızı -1997-ci ildə BDU- nun tarix fakültəsini tarix ixtisasını fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir. 2004-cü ildə «.Şimali Azərbaycanda mesanatlıq tarixindən.» mövzusunda namizədlik dissertasiyası müdafiə edib, tarix elmləri namizədi alimlik dərəcəsi almışdır.1996-cı ildən GDU-nin tarix kafedrasında baş müəllim, dosent əvəzi kimi vəzifələrə yüksəlmiş Hal-hazırda Tarix-coğrafiya fakültəsinin tədris işləri üzrə dekan müavinidir. Fakültə elmi şurasının üzvüdür. Magistr dissertasiyaların işlənməsi, təcrübələrin qoyulması gündəlik kafedranın nəzarətində olur. Magistrlərə elmi məsləhətlər verilir. Mövcud ədəbiyyatlarla təmin olunur. Elmi məqalələrin hazırlanması və çap olunmasına nəzarət edilir. Elmi rəhbərlər və magistrlərin vaxtaşırı olaraq kafedra iclaslarında hesabatları dinlənilir. Kafedra əməkdaşları tərəfindən yerinə yetirilən, aparıcı müəssisə kimi İxtisaslaşdırılmış Şuralar və AMİ tərəfindən göndərilən dissertasiya işləri kafedrada müzakirə olunur və rəy verilir. Kafedra lazım gəldikdə, Nax DU, BDU, GDU-nin əməkdaşlarına elmi-metodik köməklik göstərir. BDU və AMEA Tarix İnstitutu kafedraya mikroskop, plakat. binokulyar lupa, əşya şüşələri və b. tədris ləvazimatları ilə köməklik göstərir. Kafedranın əməkdaşları respublikamızın rayonlarında məzunlarla görüşmüş, onlara əməli köməklik göstərmişlər. Kafedraya BDU, AMEA Tarix İnstitutundan, aparıcı mütəxəssisləri tez-tez gəlir, əməkdaşlarla elmi diskusiyalar keçirilir. Lakin bu sahədəki fəaliyyəti o qədər də qənaətbəxş hesab etmək olmaz.

 • ADMİN:DƏRYA HƏKİMZADƏ
 • Reklamlar

  FİKRİNİ PAYLAŞ

  Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

  WordPress.com Logosu

  WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Google+ fotoğrafı

  Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Twitter resmi

  Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  Facebook fotoğrafı

  Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

  w

  Connecting to %s